NovaEdu - Giáo dục đến từ tương lai
Giới thiệu tài liệu

Học viện Cán bộ TP.HCM là nơi đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước; kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố Hồ Chí Minh theo chức năng, nhiệm vụ quy định đối với trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Hình ảnh về Trường Học viện Cán Bộ Thành phố Hồ Chí Minh
Trường Học viện Cán Bộ Thành phố Hồ Chí Minh

NovaEdu Đang cập nhật

Trường Học viện Cán Bộ Thành phố Hồ Chí Minh

NovaEdu Đang cập nhật

Giới thiệu tài liệu
hehHọc viện Cán bộ TP.HCM là nơi đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước; kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố Hồ Chí Minh theo chức năng, nhiệm vụ quy định đối với trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;